รับนักเรียนปีการศึกษา 2561

การรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

    1. การรับสมัคร    

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1    จำนวน  320  คน

    2.   คุณสมบัติของผู้สมัคร    

                   -  ต้องเป็นผู้เกิดในระหว่างปี พ.ศ.  2554  -  15  พฤษภาคม  2555

                 3.   การติดต่อรับใบสมัครและการรับสมัคร    

                   -   รับใบสมัครตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม   2561 เป็นต้นไป ที่ห้องทะเบียน ชั้น 2  อาคาร 5      

                         (ในวันและเวลาราชการ)

                รับสมัคร  วันที่  7 - 11  มีนาคม   2561 

                เวลา 08.30 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ        

                ที่ห้องประชุมอัสนี-วสันต์  โรงเรียนเมืองเลย

                   -   กรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วยตัวบรรจงให้ครบทุกรายการและนำมายื่น

                         พร้อมแนบหลักฐาน ในวันรับสมัคร  ที่ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โรงเรียนเมืองเลย

             4.      หลักฐานการสมัคร

                    1.  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  แผ่น  (ติดที่ใบสมัคร  2  ชุด)         

                    2.  สำเนาสูติบัตรนักเรียน  จำนวน  2  ชุด (พร้อมฉบับจริง)

                    3.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน  2  ชุด   (พร้อมฉบับจริง)

                    4.  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา  จำนวน  2  ชุด  (พร้อมฉบับจริง)

                    5.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา  จำนวน  2  ชุด  (พร้อมบัตรจริง)

                    6.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล ของนักเรียน  บิดาและมารดา ( ถ้ามี ) จำนวน  2  ชุด

                    7.  สำเนาการตรวจหมู่เลือดของนักเรียน  จำนวน  2  ชุด

                    8สำเนาบันทึกการได้รับวัคซีน  จำนวน  2  ชุด

ให้ผู้ปกครองลงนามรับรอง เอกสารสำเนาทุกฉบับ

ถ้าขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งโรงเรียนจะไม่พิจารณารับสมัคร

Ċ
โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง อำเภอปากชม,
28 ก.ค. 2562 23:47
Comments