วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

           เครือข่ายแก่งจันทร์จะเป็นผู้นำในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน โดยใช้รูปแบบการร่วมกันบริหารจัดการแบบเครือข่าย

 

พันธกิจ (Mission)

             1. เสริมสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันแบบเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

           2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

           3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

               แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

           4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา

               ตนเองอย่างต่อเนื่อง

            5. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

              6. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

           7. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เป้าหมาย (Goal)

           1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

              2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

           3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง

           4. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

           5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

           6. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า

           7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

Comments